ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ І ПОСЛУГ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО КОМФОРТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ є офіційною публічною пропозицією Шум Юлії Сергіївни, фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: 3333216727, місцезнаходження: 02094, м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 1, квартира 74 (надалі – "Виконавець") до невизначеного кола осіб (надалі – "Клієнти", а в однині – "Клієнт") укласти договір про надання спортивних послуг і послуг із забезпечення фізичного комфорту (надалі такий договір – "Договір", така пропозиція – "Публічна оферта");

Виконавець і Клієнт окремо - "Сторона", разом – "Сторони".

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов'язання надати Клієнту на умовах, передбачених Договором, спортивні послуги і послуги із забезпечення фізичного комфорту (надалі – "Послуги") у фітнес-центрах ЕБШ Київ, за адресами: Київ / Київська, вул. Воздвиженська 38/ вул. Дніпровська набережна 28/ вул. Дорогожицька 3 (надалі – "Клуб") на його замовлення, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Вартість та об'єм Послуг за Договором визначається виходячи з конкретної пропозиції Виконавця щодо відвідування Клубу, яку придбаває Клієнт (далі – "Пропозиція"). Пропозиції можуть включати одноразове відвідування Клубу, фіксовану кількість відвідувань Клубу, відвідування Клубу протягом певного проміжку часу, онлайн тренування тощо. Опис Пропозицій, які пропонуються Виконавцем до придбання, доступний за наступним посиланням: https://combatfit.ebsh.ua. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті у безготівковій формі шляхом використання Клієнтом електронної платіжної системи LiqPay. За здійснення Оплати з Клієнта може стягуватися комісія відповідно до тарифів, передбачених електронною платіжною системою Liqpay. Для уникнення будь-яких сумнівів, оплата Послуг здійснюється шляхом оплати Пропозиції. 
Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення за наступним посиланням: https://combatfit.ebsh.ua/dogovir-publichnoyi-oferti (далі – "Веб-сайт") та діє до моменту відкликання цієї Публічної оферти Виконавцем. 
Виконавець зберігає за собою право вносити зміни до умов цієї Публічної оферти, у тому числі, у будь-який момент часу на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до цієї Публічної оферти, такі зміни вступають у силу з моменту публікації оновленого тексту цієї Публічної оферти на Веб-сайті, якщо інше не передбачено додатково при внесенні таких змін. Про внесення змін або відкликання цієї Публічної оферти Виконавець зобов'язаний оголосити на Веб-сайті за 7 (сім) календарних днів до внесення відповідних змін або відкликання цієї Публічної оферти. Клієнт погоджується і визнає, що внесення змін до Публічної оферти спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін до Публічної оферти. 
Для того щоб укласти Договір, Клієнт повинен здійснити повне, беззастережне та безумовне прийняття цієї Публічної оферти (далі – "Акцепт"), тобто надати свою згоду на укладання Договору на умовах, викладених в цій Публічній оферті. 
У відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року, № 435-IV, Акцептом цієї Публічної оферти є прийняття умов цієї Публічної оферти шляхом оплати Послуг відповідно до Договору. 
З моменту оплати Послуг, Договір вважається укладеним на умовах цієї Публічної оферти.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

1. Договір для Клієнта набирає чинності з моменту його укладення і діє протягом строку вказаного у відповідній Пропозиції, або до настання наступної події: використання Клієнтом усієї кількості відвідувань Клубу, передбачених відповідною Пропозицією. 
2. Договір вважається розірваним у випадку повернення грошових коштів за придбану Пропозицію Клієнту у відповідності з пунктом 5.4.1 Договору. 
3. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Клієнтом Пропозиції на наступний строк. Кількість пролонгувань необмежена.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов'язаний:1. Своєчасно та якісно надавати Клієнту Послуги у відповідності з придбаною Клієнтом Пропозицією; 
2. Надавати Клієнту можливість користуватись спортивним інвентарем Виконавця, доступним у Клубі, для цілей користування Клієнтом Послугами, передбаченими відповідною Пропозицією; 
3. Утримувати Клуб в належному санітарно-гігієнічному стані; 
4. Забезпечити належне функціонування спортивного інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень призначених для користування Клієнтом.
Виконавець має право:1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до обраної Пропозиції; 
2. Вимагати від Клієнта дотримання всіх умов Договору; 
3. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу якщо зовнішній вигляд Клієнта дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння, або під впливом дії будь-якої наркотичної речовини, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця; 
4. Змінювати діючий розклад занять у Клубі в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах у Клубі за 7 (сім) календарних днів до набрання ними чинності; 
5. Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми; 
6. Обмежувати використання будь-якого спортивного інвентаря для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним; 
7. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій працівників та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях); 
8. Інші права передбачені Договором та законодавством України.
Клієнт зобов'язаний:1. Завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за Договором відповідно до обраної Пропозиції; 
2. Повідомити працівникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних, а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та ін.) щодо отримання Послуг; 
3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком його роботи; 
4. Охайно та дбайливо ставитись до спортивного інвентарю та іншого майна Виконавця, що знаходиться у Клубі; 
5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду; 
6. Нести відповідальність, передбачену чинним законодавством України за шкоду, нанесену майну Виконавця, або майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу; 
7. Дотримуватись умов Договору, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.
Клієнт має право:1. Вимагати від Виконавця повернення грошових коштів за Пропозицію незалежно від причини, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після здійснення оплати, якщо користування Послугами не було розпочато. Виконавець, у такому випадку, зобов'язаний повернути Клієнту грошові кошти, які Клієнт сплатив за відповідну Пропозицію, у той же спосіб, в який була здійснена оплата. 
2. Для повернення коштів, Клієнту необхідно подати відповідну заяву Виконавцю та пред'явити документ, що посвідчує особу (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату Послуг);обміняти Пропозицію протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після здійснення оплати, якщо користування Послугами не було розпочато, на Пропозицію тієї ж вартості. 
3. Для здійснення обміну, Клієнту необхідно подати відповідну заяву Виконавцю та пред'явити документ, що посвідчує особу (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату Послуг); отримувати Послуги у порядку та на умовах передбачених Договором та видом Пропозицією, яку придбав Клієнт; 
4. Вимагати від Виконавця виконувати його обов'язки за Договором; 
5. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною; 
6. На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність Сторін за Договором встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Сторони не відповідають за невиконання зобов'язань за Договором у випадках, коли таке невиконання стало наслідком непереборної сили, включаючи пожежу, стихійні лиха, воєнні дії й акти органів державної влади.

Виконавець не несе відповідальності за наслідки, причиною яких стало надання Клієнтом недостовірної інформації.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-який спір, що виникає з Публічної оферти або Договору, повинен бути по можливості врегульований шляхом переговорів між Сторонами. Підставою для початку переговорів є відповідне письмове звернення однієї із Сторін.

Будь-який спір, що виникає з/або по відношенню до Публічної оферти або Договору, підлягає врегулюванню у відповідності до чинного законодавства України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Недійсність будь-якого положення Договору не впливає на дійсність Договору в цілому. У випадку такої недійсності Сторони внесуть зміни до Договору, які будуть необхідні для виконання намірів Сторін за Договором.

Договір є повною домовленістю між його Сторонами і має переважну силу стосовно всіх договорів, раніше укладених між Сторонами, як письмових, так і усних.

Укладаючи Договір Клієнт заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам'яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення Договору означає, що:
1. Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору та відповідної Пропозиції;

2. Стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги у відповідності до Договору;

3. Він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного інвентаря та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень);

4. Він не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;

5. Він надає однозначну згоду Виконавцю, відповідно да Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року, № 2297-VI, на обробку своїх персональних даних, а саме - на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов'язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням тощо таких персональних даних;

6. Він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

Питання не врегульовані Договором регулюються чинним законодавством України.

9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Місцезнаходження Шум Юлії Сергіївни, фізичної особи-підприємця: 02094, м. Київ, вулиця Пожарського, будинок 1, квартира 74

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: 3333216727 

По всіх додаткових питаннях: +38 050 28 28 111email

Хочеш дізнатися більше? Підпишись

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

По всіх додаткових питаннях: +38 050 28 28 111email

Хочеш дізнатися більше? Підпишись

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.